PRIVATUMO POLITIKA

     Siekiant suteikti Jums kuo kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant diagnozės nustatymą bei tinkamo gydymo parinkimą ir taikymą, mums reikalingi tikslūs ir išsamūs Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate pats, bendradarbiaudamas su Fizioklinikos darbuotojais ir specialistais. Kita informacija sužinoma, atlikus Jūsų sveikatos būklės vertinimą ir tyrimus. Tam tikrus duomenis apie Jus mes galime gauti Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, iš kitų šaltinių (draudimo bendrovių). Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita jau turima informacija. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook”, “Instragram” tinkluose.

    Kokybiškoms paslaugoms teikti renkame duomenis, kurie reikalingi, kad būtumėte užregistruotas Fizioklinikoje paslaugai gauti (pvz., vizitui pas specialistą), specialistas gautų visus duomenis teisingai diagnozei nustatyti ir gydymui taikyti, gautumėme tikslią informaciją apie paskirto gydymo eigą ir rezultatus, sudarytumėme Jums kuo palankesnes ir komfortiškesnes sąlygas mūsų klinikoje, kad galėtumėte atsiskaityti už suteiktas paslaugas, Jums būtų pasiūlytos veiksmingos  prevencijos priemonės, galėtume pasiūlyti Jums atitinkamas paslaugas, gautume informaciją tolesniam mūsų paslaugų tobulinimui, geriau pažintume Jūsų poreikius.

   Mūsų Privatumo politika – tai visuma priemonių, kurių imamės siekdami apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis ir sudaryti Jums galimybę kontroliuoti jų naudojimą.

   Privatumo politika parengta atsižvelgiant į Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.

BENDRA INFORMACIJA

   Kineziterapijos centras, UAB (toliau – Fizioklinika), įmonės kodas 301731146, yra duomenų valdytojas, kuris nustatė duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei tvarką ir yra atsakingas už šios tvarkos įgyvendinimą.

   Buveinės adresas: Krokuvos g. 13, 09314 Vilnius. Tel. 8­ 640 29498.

   Visais duomenų apsaugos klausimais, kai pažeidžiamos duomenų tvarkymo taisyklės galite kreiptis el. paštu: info@fizioklinika.lt.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS FIZIOKLINIKOJE

    Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

    Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Fizioklinika. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Fizioklinikos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Fizioklinikos interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir pan. Fizioklinika užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

    Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

   Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

Pacientas, pasirašydamas su Fizioklinika Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį ir pateikdamas Fizioklinikai savo asmens duomenis sutinka, kad Fizioklinika naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus pagal sutartį duomenų subjektui, teikdama kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

Fizioklinika vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
 • asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti siekiant nustatytų tikslų;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Fizioklinikos darbuotojai ir tokia apimtimi, kuri nustatyta jų pareiginiuose nuostatuose ir kurie pasirašė konfidencialumo įsipareigojimą. Asmens duomenis taip pat gali tvarkyti Fizioklinikos tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Fizioklinikos pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti į Fiziokliniką besikreipiantiems pacientams kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Šiuo tikslu renkami ir tvarkomi šie duomenys:

Paciento duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • lytis;
 • kontaktinis telefono numeris (asmeninis) ir/ar el. pašto adresas;
 • gyvenamoji vieta;
 • visi su sveikatos būkle susiję duomenys: ligos ir gyvenimo anamnezė, socialiniai veiksniai, gyvensena, praeityje persirgtos ligos bei operacijos, buvęs skirtas gydymas bei kiti medicininės anamnezės duomenys, alergijos, infekcinių ligų anamnezė, sveikatos būklės pokyčiai, vaistų naudojimas; fizinės apžiūros duomenys (organizmo fizinės būklės vertinimo požymiai, įskaitant patologijų ir/ar simptomų buvimą, skausmą, kraujo spaudimą, laboratorinius kraujo tyrimų, echoskopijų, kompiuterinės tomografijos bei magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų duomenis); diagnozė(-ės), gydymo prognozė, taikytas gydymas, rekomendacijos, apsilankymai (buvimas) Fizioklinikoje;
 • išsilavinimas, profesija, darbovietė, jei tai gali būti susiję su paciento ligomis.

Pacientą atstovaujančio asmens duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • kontaktinis telefono numeris (asmeninis) ir/ar el. pašto adresas;
 • ryšys su pacientu.

Taip pat Fizioklinikoje renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, apsilankymų skaičius ir datos, suteiktos paslaugos) tiek, kiek reikalinga mokėjimams administruoti už suteiktas paslaugas (vidaus mokėjimų apskaitos dokumentai, sąskaitos – faktūros, mokėjimo nurodymai sveikatos draudimą teikiančioms draudimo bendrovėms).

Fizioklinika garantuoja, kad asmens duomenys nebus naudojami kitais nei numatyta tikslais. Kitais tikslais duomenų subjekto duomenis Fizioklinika gali tvarkyti:

 • jeigu gauna atskirą duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis tuo kitu tikslu, kai duomenis norima tvarkyti dėl Fizioklinikos teisėto intereso;
 • jeigu duomenų tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį, arba jų reikia tam, kad, Jūsų prašymu, būtų sudaryta nauja sutartis;
 • jeigu privaloma tai daryti pagal įstatymą;
 • siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito žmogaus interesus (pvz., jeigu pacientas fiziškai negali duoti leidimo, o reikia imtis skubių veiksmų jo gyvybei gelbėti);
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui (pvz., gavus valdžios institucijų privalomą nurodymą dėl profilaktikos priemonių epidemijos metu);
 • to reikalauja mūsų ar kitų teisėti interesai. Tačiau prieš tvarkant tokius duomenis, turi būti įsitikinta, kad tie interesai yra iš tikrųjų tiek svarbūs, kad dėl jų galima būtų tvarkyti Jūsų duomenis be Jūsų leidimo.

   Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Fiziokliniką, registruojasi paslaugoms, naudojasi Fizioklinikos teikiamomis paslaugomis, dalyvauja apklausose, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Fiziokliniką prašant suteikti informaciją ir pan.

Fizioklinika įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjekto atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu apie tai informuotas duomenų subjektas ir gautas jo sutikimas arba vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais. Visais atvejais perduodama tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina kiekvienu konkrečiu atveju.

Fizioklinika gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Fizioklinikai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Fizioklinikos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Fizioklinikos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje su duomenų tvarkytoju nustatytus įsipareigojimus. Fizioklinika pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės ir asmens duomenų tvarkymas atitiks nutatytų teisės aktų reikalavimus.

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms taikomi jų nusistatyti privatumo nuostatai.

Duomenų subjekto astakomybė

   Duomenų subjektas turėtų informuoti Fiziokliniką apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Fizioklinikai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją.

Duomenų subjektas turi pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Fizioklinika galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

Asmens duomenų saugojimas

   Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Fizioklinika įdiegė fizines ir technines priemones, kad apsaugotų visą informaciją, kurią renka paslaugų teikimo tikslais.

Fizioklinikos surinkti asmens duomenys yra saugomi popierinėse rinkmenose (sutartyse su Fizioklinika, kineziterapinėse kortelėse, vidiniuose apskaitos dokumentuose ir pan.) ir (arba) Fizioklinikos pacientų registravimo sistemoje (tik duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktinio telefono numeris ir/ar el. pašto adresas (jei reikia), apsilankymai Fizioklinikoje).

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti ir (ar) numato teisės aktai. Nors duomenų subjektas gali atsisakyti Fizioklinikos paslaugų teikimo ir tokiu būdu nutraukti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, tačiau Fizioklinika ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. Sveikatos duomenų saugojimo trukmę nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 516 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys yra sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Slapukai

   Slapukai (angl. cookies) yra nedideli informacijos elementai, kurią interneto svetainė, apsilankius joje, sukuria automatiškai ir išsaugo lankytojo kompiuteryje arba kitame galiniame įrenginyje. Nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti interneto svetainėje yra paprasčiau. Interneto svetainės lankytojas gali ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama lankytojo (duomenų subjekto) tapatybei nustatyti. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

Interneto svetainės lankytojas gali kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu www.aboutcookies.org. Galima ištrinti visus lankytojo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų visai įrašomi lankytojo įrenginyje. Tačiau tokiu atveju interneto svetainės lankytojui gali tekti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart lankantis interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Naršymo Fizioklinikos interneto svetainėje www.fizioklinika.lt (kaip ir viso Interneto) duomenis stebi ir dalinai išsaugoja Google Analytics (skirtos duomenų analizei) ir Youtube (skirta video turinio peržiūrai). Jie nesaugo lankytojų internetinio adreso, bet naudoja „Cookies” ir gali išsaugoti lankytojų naršymo informaciją.

Fizioklinikos svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl per nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės patekus į kitus tinklalapius, reikia atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Fizioklinikoje, turi šias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti). Prieš pradedant teikti paslaugas Fizioklinikoje, pacietas informuojamas apie tai, kokių duomenų prireiks norint jam suteikti kokybiškas paslaugas, kaip jie bus tvarkomi ir savo teises tvarkant jo duomenis. Pacientui pegeidaujant jam suteikiama visa jį dominanti informacija apie jo duomenų tvarkymą ir su tuo susijusius pavojus, o taip pat apie galimybę pateikti savo pasiūlymus ir pageidavimus dėl asmens duomenų apsaugos gerinimo.
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 3. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (teisė nesutikti). Galima nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pvz. tiesioginės rinkodaros tikslais). Net jei ir buvo išreikštas sutikimas, jis gali būti bet kuriuo metu atšauktas, nenurodant priežasties.
 5. Reikalauti ištrinti, sunaikinti duomenis (teisė būti pamirštam). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. Reikalavimas ištrinti tvarkomus duomenis taikomas, esant vienai iš teisėtų priežasčių:
 • jie daugiau nereikalingi tikslams, dėl kurių buvo surinkti;
 • jiems tvarkyti duomenų subjektas davė sutikimą, bet atšaukė jį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi teisiškai pagrįsto viešojo, įstaigos ar kitų asmenų interesui, bet duomenų subjektas įrodė, kad jo interesas viršesnis;
 • paaiškėjo, kad duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • duomenys nėra tvarkomi archyvavimo viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais.
 1. Teisė apriboti, sustabdyti asmens duomenų tvarkymą. Pacientas turi teisę reikalauti laikinai sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą):
 • jeigu pacientas užginčija duomenų tikslumą;
 • jeigu pacientas užginčija savo duomenų tvarkymo teisėtumą;
 • pacientas turi teisę prašyti neištrinti asmens duomenų, o saugoti juos, jeigu jam šie duomenys reikalingi savo teisiniams reikalavimams apginti;
 • duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra viešas interesas, o pacientas nori užginčyti šio intereso svarbą jo atveju.
 1. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. Visi kylantys klausimai dėl duomenų tvarkymo su pacientais sprendžiami abipusių derybų būdu, tačiau nepavykus rasti sprendimo, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę, ir pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu mano, kad jo duomenys buvo tvarkomi netinkamai ar neteisėtai.

Fizioklinika sudaro sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, duotų sutikimų atšaukimo gali kreiptis į Fiziokliniką:

– teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą adresu Krokuvos g. 13, Vilnius;

– elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@fizioklinika.lt.

Tačiau, siekdama apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Fizioklinika gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   Duomenų subjektas perduodamas Fizioklinikai asmens duomenis, sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Ši Privatumo politika papildo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su pacientu. Esant asmens duomenų apsaugos nuostatų neatitikimams tarp sutarties ir Privatumo politikos, taikomos sutarties nuostatos.

Plėtojant ir tobulinant Fizioklinikos veiklą, Fizioklinika turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Fizioklinika turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama šioje internetinėje svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami šioje internetinėje svetainėje.